လစ္လပ္ေနတဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ရာထူးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းကုိ သမၼတကအမည္စာရင္း တင္သြင္း

လစ္လပ္ေနတဲ႔ စီမံကိန္းနွင္႕ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရာထူးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းကုိခန္႔အပ္ဖုိ႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ အမည္စာရင္းေပးပုိ႕အဆုိျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ျပီးခဲ႔တဲ႔ ေမလ၂၅ရက္က စီမံကိန္းႏွင္႕ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးျဖစ္တဲ႔ ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ ယင္း၏ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕လစ္လပ္သြားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ရာထူးေနရာအတြက္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဦးစုိး၀င္းကုိ ခန္႔အပ္ဖုိ႔အဆုိျပဳလုိက္တာပါ။  စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေနရာအတြက္ ဦးစုိး၀င္းအားအဆုိျပဳျခင္းကုိ ေမလ၂၈ရက္ကျပဳလုပ္တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ႒မပုံအမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာပါ။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကအဆုိျပဳခဲ႔တဲ႔ ဦးစုိး၀င္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရာထူးေနရာမွာ ခန္႔အပ္ရန္ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းနဲ႔ ကန္႔ကြက္လုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရွိပါက အဆုိျပဳျခင္းေတြကုိလာမည္႔ ေမလ၃၁ရက္မွာျပဳလုပ္မဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ လစ္လပ္ေနတဲ႔ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရာထူးေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ဖုိ႔အဆုိျပဳခဲ႔တဲ႔ ဦးစုိး၀င္းဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟုိ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးလဲ ျဖစ္ျပီး ၀ိဇၨာ၊ဥပေဒ၀ိဇၨာ၊စီမံခန္႔ခြဲေရးဒီပလုိမာ(BA,BL,DMA) ဘြဲ႕ေတြရရွိထားတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။