ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃၀၀ေက်ာ္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကေနေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ထား

ယခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း၁၃၀၀ေက်ာ္မွ အိမ္ေျခေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လွ်ပ္စစ္ မီးရရွိေစေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း ကေနေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရည္ရႊယ္ထားတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ေက်းရြာေပါင္း ၁၃၀၀ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ၂၈ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင္႔ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကုိ ပထမႏွစ္အျဖစ္ျပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာနွစ္ ကစတင္ခဲ႔တာပါ။
 
ပထမႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ေက်းရြာေတြထဲက ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၇၀၀ေက်ာ္ကုိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔ကာလုပ္ငန္း ၉၇ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ျပီးစီးခဲ႔ျပီလုိ႕သိရပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္စီမံကိန္းအတြင္းမွာလဲ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃၃၄ရြာကုိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားကာ အဲဒီထဲက ေက်းရြာေပါင္း၁၃၀၀ကုိ တစ္အိမ္သုံး ဆုိလာစနစ္နဲ႔ လည္းေကာင္း ေက်းရြာ၃၄ရြာကုိအေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စနစ္နဲ႔လည္ေကာင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကုိ၂၀၁၆ကေန ၂၀၂၁ခုနွစ္အတြင္း ၅ႏွစ္စီမံကိန္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးတဲ႔ မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွ၁၀မုိင္ကြာေ၀းၿပီး လာမည့္၁၀ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိနုိင္တဲ႔ ေက်းရြာေတြ ကုိဆုိလာစနစ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၅ႏွစ္တာစီမံကိန္းကာလအတြင္း တစ္အိမ္သုံးဆုိလာစနစ္နဲ႔ ေက်းရြာေပါင္း ၅၁၀၀ေက်ာ္ကုိလည္းေကာင္း အေသးစားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္နဲ႔ ေက်းရြာေပါင္း ၃၆၀ ကုိလည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင္႔ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာနက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႕ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္ျပီး အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။