မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအခ်ိန္သံုးလ ထပ္တိုး

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေက်ာ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုအခါ အခ်ိန္သံုးလ ထပ္မံ၍တိုးေပးလိုက္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 
 
 
ထို႔ေၾကာင့္ယခုထိ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးထား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းကာလျပီးဆံုးပါက မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို
အျပီးတိုင္ရပ္စဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ၾကီးဌာနထံမွသိရသည္။ 
 
 
 
သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔အထိ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အျခားမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို ယာယီျဖတ္ေတာက္ထားျပီး အျခားမိုဘိုင္းလ္ထုန္းမ်ားက
 ေခၚဆိုျခင္းကိုသာခြင့္ျပဳထားေၾကင္း၊ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ပါက ယခင္အတိုင္းျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးဌာနမွ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။   
 
 
လတ္တေလာ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ရန္က်န္ရွိေသာ ဆင္းမ္ကတ္အေရအတြက္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွသိရသည္။