ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ထုတ္ေခ်းမႈကို ဗဟိုဘဏ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ ့ခ်မည္

ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ထုတ္ေခ်းေနျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဌဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က ေခ်းေငြထုတ္ေပးေနျပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေပးေနျပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေခ်းသည့္ေငြ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ႏွစ္စဥ္ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
 
အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ဗဟိုဘဏ္က စိုက္ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ေငြးေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚေစျပီး အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရေခ်းေငြလက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေငြးေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။