ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ႏွင့္ကေလးမ်ားေန႕ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္

ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔(၁၀၂)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ

က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ (၁၀၂) ျပည္႕ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးက တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေ

နျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွာလည္း နံနက္(၁၀)နာရီကစ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးမ်ားေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာေတာ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔နဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ကအေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္းစံုက ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြနဲ႕ကေလးငယ္ေ

တြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သီခ်င္းဆုိတာေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေမးအေျဖၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ အကၿပိဳင္ပြဲေတြပါထည့္သြင္းက်င္းပသြားပါတယ္။ဒီအခမ္းအနားကို အမ်ဳိးသားဒီမို

ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတာျဖစ္ျပီး နံနက္ ၁၀ နာရီကေန မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ျပဳလုပ္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။