ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔အခမ္းအနားမ်ားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕(၁၀၂)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္အလိုက္က်င္း

ပသြားၾကၿပီး ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ပဲျပဳပ္နဲ႕ နံျပားေကၽြးေနၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔အမွတ္တရအျဖစ္ ပဲျပဳပ္နဲ႕နံျပားကို ၿမိဳ႕နယ္

တုိင္းမွာ ေကၽြးတာ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုကေတာ့ နံနက္(၆)နာရီမွာ ေကၽြးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို အမွတ္ရေစၿပီး ကေလးေတြအေနနဲ႕လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ေလးစားတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္တာလို႔သိရပါတယ္။

အခုလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ေရာက္လာခ်ိန္ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွာ ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပား ေကြ်းေမြးၾကသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္

သတ္မွတ္ၿပီး ကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားေတြကိုလည္း က်င္းပၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။