တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရာင္းမထြက္သည့္ကားမ်ား ျပည္ပျပန္ပို႔ရမည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ႏွင့္ အေရာင္းစင္တာမ်ားသည္ ျပည္ပမွတင္သြင္းၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါက မူလႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပ

ႏိုင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ စင္တာမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Credit:The Voice