တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားေရး၀န္ထမ္း ၁၁၆ ဦးကို အေရးယူ

၀န္ထမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑၌ ၀န္ထမ္း ၁၁၆ ဦး

အေရးယူခံရၿပီး ယင္းတြင္တရားသူႀကီး ၅၄ ဦးသတိေပးခံရေၾကာင္း ၂၀၁၆ တရားရံုးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

တရားသူႀကီးမ်ား၊ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ အတြင္းတိုင္စာႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္(၂၀၇၁)ေစာင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ယင္းအနက္ ၁၉၈၃ ေစာင္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရးက႑၏ ပထမဆံုးေသာ တရားရံုးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ၂၀၁၆ အတြက္ တရားရံုးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

 

 

Credit - The VOICE Daily