တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ ယခုလကုန္ စေလွ်ာက္ရမည္

ယခုပညာသင္ႏွစ္ ဆယ္တန္း (တကၠသိုလ္၀င္) စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွစ၍ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိသူမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ရမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာကတ္ျပားတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာတြဲမွ လြဲ၍ က်န္ဘာသာတြဲသို႔ ေျပာင္းလဲ ေျဖဆို ခြင္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနကသတိေပးထားသည္။
ဘာသာတြဲအမွတ္စဥ္ ၁၊ ၅၊ ၇၊ ၈ မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ အစိမ္း၀င္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကတ္၊ ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ ၂၊ ၃၊ ၄ မ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားသည္ ပန္းေရာင္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာကတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
စာေမးပြဲေျဖခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စာစစ္ဦးစီးဌာနရံုး ေနျပည္ေတာ္ရံုး အမွတ္ ၅၂၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) ဇြဲကပင္ေဆာင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ လသာလမ္းရွိ ရံုးအမွတ္ ၁၆၆ တို႔တြင္ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူျပီးလွ်င္ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကး ၇၀၀ က်ပ္တန္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ၀ယ္ယူကာ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ စာစစ္ဦးစီး ဌာန ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ပေျဖေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးတြင္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ၀ယ္ယူေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
 
Credit - The Voice