ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ေလေၾကာင္းလံုျခံဳမႈရွိေရး အေမရိကန္ႏွင့္ ရွရွားစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္းမ်ား ေဆြးေႏြး

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ IS အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိွမ္းနင္းရာတြင္ ေလေၾကာင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိေရးအတြက္ ရွရွားႏွင့္အေမရိကန္စစ္ဘက္အရာရွိၾကီးမ်ား ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္မွ တစ္ဆင့္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
 
ဆီးရီးယားတြင္ ရွရွားႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား စတင္လာျပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ေလေၾကာင္းနယ္နိမိတ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ 
အဆိုပါကိစၥအတြက္ႏွစ္ႏုိင္ငံထိပ္ပိုင္း စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဗီဒီယိုဖရင့္မွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily