ဆန္ၾကမ္းေစ်းဆက္က်၊ဆန္ေခ်ာေစ်း ဆက္တက္

ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းအေရာင္းအ၀ယ္သြက္ ၍ဆက္လက္ျမင့္တက္ ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
ဆန္ၾကမ္းတြင္ ျပည္ပသို႔အဓိက ပုိ႔ေနသည့္ ဧည့္မထမိုးဆန္၊၂၅ မွတ္ဆန္ႏွင့္ ေႏြသီးထပ္ရွယ္ဆန္မ်ားအျပင္ ဆန္ကြဲေစ်းေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း က်ဆင္းေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းအဓိကစားသုံးသည့္ဆန္ေခ်ာတြင္ ေရႊဘုိ၊ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ႏွင့္ နယ္စုံေပၚဆန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းတက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ရက္ပိုင္းထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ ၆၀၀ ခန္႔ထိက်ဆင္းျပီး ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္ရက္ပိုင္းထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ခန္႔အထိ ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္ မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။