ဆန္၊ဆန္ကြဲ ေစ်းတက္

ျပည္တြင္းအဓိကစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာအမ်ိဳးအစား ေရႊဘိုေပၚဆန္းအျပင္ ဆန္ကြဲေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။အဆိုပါဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ရာတြင္ ေရဘိုေပၚဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ ယခင္ထက္က်ပ္၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၅၀၀မွ၃၀၀၀အထိ ျမင့္တက္ျပီး ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာမႈတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၂၀၀ မွ ၃၀၀ခန္႔ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ယင္းဆန္ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းမွသိရသည္။
 
ယင္းသို႔ ဆန္၊ဆန္ကြဲေစ်းမ်ားျမင့္တက္ျခင္းသည္ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ မ်ားျပားလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းမွာမႈျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းဆန္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။