ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းဆက္တက္

ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္လက္ကားေစ်းအားလံုး ဆက္လက္ျမင့္တက္လာျပီး တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင္ေနာင္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ဆန္ေစ်းသည္ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္ အ၀င္ အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္လွ်င္ ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဆန္ေခ်ာတစ္အိတ္လွ်င္ ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ ဆန္ေခ်ာတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေႏြဆန္သစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သည္လည္း ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကထက္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ ခန္႔ အထိ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္သို႔ ဆန္အ၀င္သည္ ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္ အိတ္ေရ ၄၅၀၀၀ အထိ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားအတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ အိတ္ေရ ၁၅၀၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။
လက္ရွိဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၆၀၀၀ မွ ၄၉၀၀၀ အထိ၊ ေပၚဆန္းနယ္စံု တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၂၅၀၀ မွ ၄၃၅၀၀ အထိ၊ဖ်ာပံု/ေဒးဒရဲေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ အထိ၊ ဧမထ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၄၀၀၀ မွ ၂၄၅၀၀ အထိ ေစ်းရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice